ЦРНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОД БОЈКОТ

Автор: Александар Поповски, член на ОМД од Флорида

Откако главната владејачка и опозициска партија во Македонија, како и партиите на албанското малцинство, јавно искажаа поддршка за пописот, повиците за бојкот се намалија. Сепак, има значителен број на помали партии, и од десната и од левата страна, кои отворено ги повикуваат луѓето да не се попишат. Во оваа статија, ќе покажеме дека и благ бојкот би имал лоши последици кон етничката карта на Македонија.

Иако негиран од многумина, податоците од македонскиот попис во 2002 сеуште важат како најверодостојни и најупотребувани статистички податоци за населението во земјата. Во нашата анализа, ќе претпоставиме дека целокупните бројки малку се промениле во последниве 20 години. Оваа претпоставка се оспорува од оние кои тврдат дека населението се намалило дури до 500,000 во овој период како резултат на иселување. Ова тврдење не е поткрепено од фактичко истражување; повеќето проценки за населението ја ставаат вкупната бројка блиску до крајните статистики од 2002.

ОФИЦИЈАЛНИ СТАТИСТИКИ ОД ПОПИСОТ ВО 2002

Етникум

Вкупно

Процент

Сите

2,022,547

100.00%

Македонци

1,297,981

64.18%

Албанци

509,083

25.17%

Други малцинства

215,483

10.65%

 

СЦЕНАРИО 1: БЛАГ БОЈКОТ (5%)

Да претпоставиме дека 5% од жителите Македонци нема да се попишат, а сите други бројки останат исти. Табелата би гласела вака:

Етникум

Вкупно

Процент

Сите

1,957,648

100.00%

Македонци

1,233,082

63.00%

Албанци

509,083

26.00%

Други малцинства

215,483

11.00%

Во ова сценарио, процентот на Македонци ви се намалил над 1%, додека процентот на другите малцинства би се зголемил пропорционално.

СЦЕНАРИО 2: СРЕДЕН БОЈКОТ (10%)

Ако пак претпоставиме дека 10% од македонското население ќе го бојкотира пописот, а се друго е непроменето, бројките би биле овие:

Етникум

Вкупно

Процент

Сите

1,892,749

100.00%

Македонци

1,168,183

61.72%

Албанци

509,083

26.90%

Други малцинства

215,483

11.38%

Во ова сценарио, Македонците би се намалиле за 2,46% од 2002, Албанците би се зголемиле за 1,73%, а другите малцинства би бележеле раст од 0,73%.

СЦЕНАРИО 3: ИЗРАЗЕН БОЈКОТ (20%)

Ако се случи значаен бојкот од 20% на македонското население, а другите бројки се непроменети, ваков би бил распоредот:

Етникум

Вкупно

Процент

Сите

1,762,950

100.00%

Македонци

1,038,384

58.90%

Албанци

509,083

28.88%

Други малцинства

215,483

12.22%

Последново сценарио би имало разорен ефект кон етничката распределба. Македонското население би паднало под 60% за прв пат во историјата на модерниот попис во Македонија, додека процентите на малцинствата значајно би се зголемиле. Ова, секако, ги занемарува ефектите од раст на населението и резултатите од иселувањето. Статистичките податоци говорат дека иако во глобала има стагнација, растот на населението е најсилен меѓу малцинствата, посебно кај Албанците.

Дали луѓето што повикуваат на бојкот свесно или несвесно ја водат Македонија во ситуација каде 50% или помалку од нејзините жители ќе се Македонци? Во тој случај, кој би можел да ја брани идејата за македонска држава, осмислена како душевна татковина на македонскиот народ? Во случај на статистичка еднаквост во етничка смисла, Македонија ќе стане конфедерација на народи. Идејата за унитарна држава на Македонците сама по себе ќе умре. Дали бојкотирачите навистина сакаат Македонија да ја снајде оваа судбина?

Any opinions or views expressed in articles or other pieces appearing in UMD Voice are those of the author alone and are not necessarily those of the United Macedonian Diaspora and its young leaders’ program Generation M; the appearance of any such opinions or views in UMD Voice is not and should not be considered to be an endorsement by or approval of the same by UMD and Generation M.

Previous TAKING PART IN THE CENSUS IS AN HONOR

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved