Important Survey of Australian-Macedonian Community

SURVEY

ARE YOU MACEDONIAN OR OF MACEDONIAN BACKGROUND?

In partnership with the Macedonian Ministry of Foreign Affairs and the United Macedonian Diaspora, you are invited to participate in the following survey about people of Macedonian background living in Australia.  The survey is about the ways in which connections with Macedonia are maintained by migrants, children of migrants and those who have a close connection with Macedonia.  It should take from 10 to 20 minutes to complete depending on how much you want to say. 

 

This is part of a research project being coordinated by Victoria University, the University of Adelaide, the University of Western Australia and LaTrobe University.  The purpose of the study is to gain a greater understanding of how people maintain links with a homeland which represents an important part of their family background, identity or cultural heritage.  The information is being collected to understand the connections between homelands and Australia so that government can be advised about how to maximise potential benefits that can flow from these ties.  The following survey asks for a range of details about your background, circumstances and the many ways, and reasons for, staying connected to Macedonia.

All of this information, including financial information, will be treated as COMPLETELY CONFIDENTIAL.  There are more details about the survey when you open the link but if you want to discuss the project or be involved in other ways, please contact Joanne Pyke on joanne.pyke@vu.edu.au.

To complete the survey, please open the link here: http://www.surveymonkey.com/s/macedonia

PLEASE NOTE: Only to be completed by Macedonians who are residents of Australia.

Австралискo Македонска дијаспора:Aнкета за врските со татковината.

Во партнерство со Министерството за Надворешни Работи на Република Македонија и Обединетата Македонска Дијаспора, ве покануваме да учествувате во следната анкета во врска со лица од македонско потекло кои живеат во Австралија. Анкетата е во врска со начинот на кој се одржуваат контактите со Македонија. Ќе ви одземе 10 – 20 минути да се пополни зависно од тоа колку би сакале да се изјасните.

Ова е дел на проект за истражување координиран при Универзитетот Викторија, Универзитетот од Аделајд, Универзитетот од Западна Австралија и Универзитетот Ла Троб. Целта на овие студии е да се здобие поголемо зоснание на кој начин луѓето одржуваат врски со татковината што преставува еден важен дел за потеклото на нивното семејство, идентитет и културно наследство. Информациите ќе се соберат со намера да се протолкува врската помеѓу таковината и Австралија со цел да може да се информира владата како да ја зголеме потенцијалната корист што може да се прилива од овие врски. Следната анкета проследува низа податоци за вашето потекло, околности и многуте начини и причини за да се остане во контакт со Македонија.

Сите овие информации, вклучувајќи ги и финансиските информации, ќе бидат третирани како СТРОГО ДОВЕРЛИВИИма повеќе детали за анкетата кога ќе го отворите линкот, но ако сакате да дискутирате за проектот или да се вклучите на друг начин, ве молиме контактирајте ја Dr. Joanne Pyke на joanne.pyke@vu.edu.auДа ја комплетирате анкетата, ве молиме отворете го линкот овде: http://www.surveymonkey.com/s/macedonianlanguage

Previous TCA Congressional Delegation Completes Macedonia Visit

UNITED, WE CAN!

United Macedonian Diaspora
800 Maine Avenue SW Suite 200 Washington, D.C. 20024

Opening Hours:

Mon – Fri: 9:00 am – 5:00 pm

United Macedonian Diaspora © 2024. All Rights Reserved