UMD: Macedonia-Bulgaria Agreement is Unconstitutional and Contradictory

UMD: Macedonia-Bulgaria Agreement is Unconstitutional and Contradictory

The United Macedonian Diaspora (UMD), being the leading organization of Macedonians outside Macedonia, expresses its serious concerns over the incomplete, vague and contradictory content of the Treaty of Friendship, Good-Neighborly Relations, and Cooperation between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. UMD believes that the signing of such an agreement—as well as the possible ratification in the Assembly…

ОМД: Нејасен и Контрадикторен Договор Помеѓу Македонија и Бугарија

ОМД: Нејасен и Контрадикторен Договор Помеѓу Македонија и Бугарија

Обединетата Македонска Дијаспора (ОМД), како најголема организација на Македонците надвор од Македонија, изразува загриженост заради непотполната, нејасната и контрадикторната содржина на Договорот за Пријателство, Добрососедство и Соработка Меѓу Република Македонија и Република Бугарија. ОМД смета дека потпишување како и евентуална ратификација во Собранието на Република Македонија на договорот со моменталната содржина, негативно би се одразил врз македонските национални интереси, но…