UMD: Macedonia-Bulgaria Agreement is Unconstitutional and Contradictory

UMD: Macedonia-Bulgaria Agreement is Unconstitutional and Contradictory

The United Macedonian Diaspora (UMD), being the leading organization of Macedonians outside Macedonia, expresses its serious concerns over the incomplete, vague and contradictory content of the Treaty of Friendship, Good-Neighborly Relations, and Cooperation between the Republic of Macedonia and the Republic of Bulgaria. UMD believes that the signing of such an agreement—as well as the possible ratification in the Assembly…

ОМД: Нејасен и Контрадикторен Договор Помеѓу Македонија и Бугарија

ОМД: Нејасен и Контрадикторен Договор Помеѓу Македонија и Бугарија

Обединетата Македонска Дијаспора (ОМД), како најголема организација на Македонците надвор од Македонија, изразува загриженост заради непотполната, нејасната и контрадикторната содржина на Договорот за Пријателство, Добрососедство и Соработка Меѓу Република Македонија и Република Бугарија. ОМД смета дека потпишување како и евентуална ратификација во Собранието на Република Македонија на договорот со моменталната содржина, негативно би се одразил врз македонските национални интереси, но…

UMD Meets with Macedonian Prime Minister Zoran Zaev

UMD Meets with Macedonian Prime Minister Zoran Zaev

The United Macedonian Diaspora (UMD), as a leading non-partisan, non-governmental organization promoting Macedonia and the interests and needs of Macedonians abroad, reached out to the office of the new Prime Minister of the Republic of Macedonia, Zoran Zaev, to arrange a meeting. UMD Chairman Stojan Nikolov met face-to-face with the Prime Minister on July 14, 2017 in Skopje, Macedonia as…