Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат од причината за богослужење на својот словенски јазик. Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици како грчкиот или латинскиот.

Составувачи на првата словенска азбука – Глаголица се Кирил и Методиј, кои имале и мисионерско – просветителска дејност во повеќе словенски земји. На наше, македонско тло била создадена кирилицата. Впрочем современата кирилица е составена од нивните ученици Свети Климент Охридски и Свети Наум Охридски, од Охрид, тогаш во Царство Бугарија, кои ја преобразиле и поедноставиле тогашната глаголица и новата видоизменета азбука во чест на Свети Кирил го добила името кирилица. Таа е составена од 44 букви.