ОБРАЗВАНИЕ/ЗАСТАПУВАЊЕ

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат од причината за богослужење на својот словенски јазик. Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици како грчкиот или латинскиот.

Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици

Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици

Почетоците за тоа Словените да имаат своја азбука потекнуваат од причината за богослужење на својот словенски јазик. Пред создавањето на кирилицата, богослужбата се вршела на туѓи, неразбирливи јазици како грчкиот или латинскиот.